Countdown naar de VERKIEZINGEN op 21 maart 2018:    

 Dagen
Uren Minuten Seconden

 

 

 
   
Welke stenen willen we in de Almeerse vijver gooien om beweging te krijgen in te stil water ?
 
BESTUUR VAN DE STAD.
 
1. We sluiten geen enkele democratisch in de gemeenteraad gekozen partij uit om mee samen te werken.
We willen de keuze van de inwoners zo goed mogelijk tot zijn recht laten komen bij de samenstelling van het lokale bestuur.
 
2. We sluiten de vorming van een minderheidscoalitie niet bij voorbaat uit.
Als het nodig is om eindeloos compromissen sluiten te voorkomen moet een minderheidscoalitie in de gemeenteraad steun vinden voor al haar voostellen.
 
3. Het systeem van de ďPolitieke MarktĒ moet worden aangepast.
De invloed van inwoners op de besluitvorming moet worden vergroot middels spreekrecht in (voorbereidende) vergaderingen van de raad. Besluiten van de gemeenteraad worden na een openbaar debat in de raadszaal genomen.
Onderwerpen waarop de gemeente geen directe of indirecte invloed heeft, worden niet op de agenda gezet.
 
4. Bestuur en medewerkers van de gemeente zijn, in principe, inwoners van Almere.
Dit geldt ook voor andere, door de gemeente te benoemen functionarissen en voor benoemingen bij voornamelijk  door de gemeente gesubsidieerde instellingen.
 
5. Gemeentelijke belastingen worden niet verhoogd of geÔndexeerd.
De hondenbelasting wordt afgeschaft. Er worden geen nieuwe gemeentelijke belastingen ingevoerd.
 
STAD VAN DE ALMEERDERS.
 
6. De voorbereidingen voor de Floriade worden beŽindigd.
Het gebied wordt bestemd voor doorontwikkeling van bestaande en stimuleren van nieuwe recreatieve voorzieningen. Geen woonwijk op deze locatie.
 
7. Het woningbouwprogramma wordt in samenwerking met de corporaties en ontwikkelaars aanzienlijk versneld  en aangepast.
Per jaar worden in ieder geval 500 sociale huurwoningen, 500 woningen met een huur tot 850 euro en 500 koopwoningen voor starters gebouwd.
Waar nodig worden bestemmingsplannen en procedures hiertoe aangepast. Er worden uitsluitend permanente woningen gebouwd.
Er moet veel zorgvuldiger worden omgegaan met  de ruimte in en om de stad.
 
8. Het systeem voor afvalverwijdering wordt aangepast: Afvalscheiding gebeurt zoveel mogelijk achteraf.
Gescheiden inzameling wordt zoveel mogelijk beperkt. De nieuwste technieken worden toegepast om, eventueel door commerciŽle partijen, maximaal milieueffect en minimale kosten voor de inwoners te bewerkstelligen.
 
9. Op plekken in de stad, die door veel burgers als onveilig worden ervaren moeten, eventueel tijdelijk, bewakingscameraís worden geplaatst.
 
10. De TBS-kliniek in Almere Buiten wordt niet uitgebreid.
 
11. Er komen voldoende bewaakte, gratis fietsparkeer-gelegenheden bij.
Binnen het systeem parkeergelden dient dit kostenneutraal te worden gerealiseerd.
We gaan geen winst maken op betaald parkeren.
 
MENSEN IN DE STAD.
 
12. Inwoners worden vooraf per wijk of per stadsdeel geraadpleegd bij voorgenomen besluiten over belangrijke veranderingen in hun woonomgeving.
Het management van het stadsdeel is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van dit participatietraject.
Bewoners worden geÔnformeerd over bestaande of te veranderen (groen)onderhoudsplannen in hun buurt. Waar enigszins mogelijk worden gemeentelijk budgetten gedecentraliseerd naar stadsdelen of wijken.
 
13. Om Almeerse bedrijven een reŽle kans te geven, dient bij aanbestedingen door of namens de gemeente Almere, er naar gestreefd te worden minimaal 50% van de inschrijvingen afkomstig te laten zijn uit Almere.
 
14. Er wordt in deze raadsperiode niet geÔnvesteerd in gemeentelijk gebouwen.
Het budget voor het ambtelijk apparaat wordt bevroren. Uitbreiding van uitvoeringsfuncties gaat ten laste van beleidsfuncties.

 
15. Het budget voor cultuur, culturele voorzieningen en evenementen wordt jaarlijks met 5 % verhoogd.
Toekenning van cultuurbudgetten wordt door een onafhankelijke commissie vastgesteld. Budgetten voor evenementen worden door Almere City Marketing toegekend.
 
16. Sport: Er gaat minder geld naar beleid en dus meer naar de verenigingen in Almere.
 
17. Het Masterplan Stadshart Almere wordt voltooid.
Afbouw van het nog niet gerealiseerde gedeelte (onoverdekte P-plaatsen Hospitaalgarage) met winkels/horeca/medische instellingen of bedrijven, hoogbouw appartementen en parkeervoorzieningen.

 
WWW.ALMEREANDERS18.NL